مازندران _روستای بلده

از پروفیل لولایی وینتک سری 60 سفید استفاده شده است . در این پروژه از پروفیل خم استفاده شده است.

مطالب و مقالات
Top